Raad van Toezicht


Jos Gorren – voorzitter

Alice Frijns – lid

Hans Kanters – lid (en contactpersoon lopende zaken)

De Raad van Toezicht neemt tot taak, het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht mag gevraagd dan wel ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur.

Aldus vastgelegd in de statuten van Stichting Limburgs Fanfare Orkest.